Personas datu apstrādāšana

Interneta veikala https://cbweedlatvia.lv personas datu pārzinis ir “SIA IGONUS”.

Kādi personas dati tiek apstrādāti?

–       vārds, tālruņa numurs un e-pasta adrese;

–       preču piegādes adrese;

–       bankas konta numurs;

–       preču un pakalpojumu izmaksas un ar maksājumu veikšanu saistītie dati (pirkumu vēsture);

–       klientu atbalsta dati.

Kādam mērķim personas dati tiek apstrādāti?

Personas dati tiek izmantoti klienta pasūtījumu pārvaldīšanai un preču piegādei.

Pirkumu vēsture (pirkuma datums, prece, daudzums, klienta dati) tiek izmantota iegādāto preču un pakalpojumu pārskata sastādīšanai un klienta izvēļu analizēšanai.

Bankas konta numurs tiek izmantots maksājumu atmaksai klientam.

Tādi personas dati kā e-pasta adrese, tālruņa nr. un klienta vārds tiek apstrādāti, lai atrisinātu ar preču un pakalpojumu sniegšanu saistītos jautājumus (klientu atbalsts).

Interneta veikala lietotāja IP adrese vai citi tīkla identifikatori tiek apstrādāti interneta veikala (kā informācijas sabiedrības) 
pakalpojuma sniegšanas nolūkā, kā arī vietnes izmantošanas statistikas veikšanai.

Tiesiskais pamats

Personas datu apstrādāšana notiek ar klientu noslēgtā līguma izpildes nolūkā.

Personas datu apstrādāšana notiek juridisko saistību izpildes nolūkā (piemēram, grāmatvedības mērķiem un patērētāju strīdu atrisināšanai).

Saņēmēji, kuriem personas dati tiek nosūtīti

Personas dati tiek nosūtīti interneta veikala klientu atbalsta dienestam pirkumu un pirkumu vēstures administrēšanai un klientu problēmu atrisināšanai.

Vārds, tālruņa numurs un e-pasta adrese tiek nosūtīti klienta izvēlētajam transporta pakalpojuma sniedzējam. Ja prece tiek piegādāta ar kurjeru, tad līdzās kontaktinformācijai tiek nosūtīta arī klienta adrese.

Ja interneta veikala grāmatvedību veic attiecīgā pakalpojuma sniedzējs, tad personas dati tiek nosūtīti pakalpojuma sniedzējam grāmatvedības veikšanai.

Personas dati var tikt nosūtīti infotehnoloģijas pakalpojumu sniedzējiem, ja tas ir nepieciešams interneta veikala funkcionalitātes vai datu glabāšanas pakalpojuma nodrošināšanai.

Drošība un piekļuve datiem

Personas dati tiek glabāti veebimajutus.ee serveros, kas atrodas Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstu teritorijā. Dati var tikt nosūtīti uz valstīm, kuru datu aizsardzības līmeni Eiropas Komisija ir novērtējusi par pietiekamu, kā arī ASV uzņēmumiem, kuri ir pievienojušies privātuma vairogam (Privacy Shield).

Piekļuve personas datiem ir interneta veikala darbiniekiem, kuri var iepazīties ar personas datiem, lai atrisinātu ar interneta veikala izmantošanu saistītus tehniskos jautājumus, kā arī lai sniegtu klientu atbalsta pakalpojumu.

Interneta veikals veic atbilstošus fiziskos, organizatoriskos un infotehniskos drošības pasākumus, lai aizsargātu personas datus no nejaušas vai pretlikumīgas iznīcināšanas, pazušanas, grozīšanas vai neatļautas piekļuves un atklāšanas.

Personas datu nosūtīšana interneta veikala personas datu apstrādātājiem (piemēram, transporta vai datu izvietošanas pakalpojuma sniedzējiem) notiek uz līgumu pamata, kas noslēgti starp interneta veikalu un apstrādātājiem. Apstrādātājiem, veicot personas datu apstrādi, ir pienākums nodrošināt atbilstošus aizsardzības pasākumus.

Iepazīšanās ar personas datiem un datu labošana

Iepazīties ar personas datiem un veikt labojumus ir iespējams interneta veikala lietotāja profilā. Ja pirkums ir veikts bez lietotāja konta, tad ar personas datiem ir iespējams iepazīties ar klientu atbalsta dienesta starpniecību.

Glabāšana

Līdz ar interneta veikala lietotāja konta slēgšanu tiek dzēsti personas dati, izņemot gadījumā, ja šādi dati ir jāsaglabā grāmatvedībai vai patērētāju strīdu risināšanai.

Ja interneta veikalā pirkums ir veikts bez klienta konta, tad pirkumu vēsture tiek saglabāta trīs gadus.

Ar maksājumiem un patērētāju strīdiem saistītu nesaskaņu gadījumā personas dati tiek glabāti līdz prasības izpildei vai līdz noilguma termiņa beigām.

Grāmatvedībai nepieciešamie personas dati tiek glabāti septiņus gadus.

Dzēšana

Personas datus ir iespējams izdzēst, ieejot savā interneta veikala kontā un izvēloties izvēlni “Mans konts”.

Lai dzēstu personas datus varat arī rakstīt uz e-pastu: info@cbweedlatvia.lv

Pārsūtīšana

Uz personas datu pārsūtīšanas pieteikumiem, kas iesniegti ar e-pasta starpniecību, tiek sniegta atbilde, vēlākais, viena mēneša laikā. Klientu atbalsta dienests pārbauda personas identitāti un paziņo par personas datiem, kuri ir pārsūtāmi.

Tiešā mārketinga paziņojumi

E-pasta adrese un tālruņa numurs tiek izmantoti tiešā mārketinga paziņojumu sūtīšanai, ja klients ir devis atbilstošu piekrišanu. Ja klients nevēlas saņemt tiešā mārketinga paziņojumus, tad e-pasta kājenē ir jāuzklikšķina atbilstošajai saitei vai jāsazinās ar klientu atbalsta dienestu.

Ja personas dati tiek apstrādāti tiešā mārketinga nolūkā (profilēšana), tad klientam ir tiesības iesniegt iebildumus pret savu personas datu sākotnējo un turpmāko apstrādi, tai skaitā pret profilēšanas veikšanu saistībā ar tiešo mārketingu, informējot par to klientu atbalsta dienestu ar e-pasta starpniecību (atbilstošā informācija ir jāiesniedz skaidri un atsevišķi no jebkādas citas informācijas).

Strīdu izšķiršana

Ar personas datu apstrādi saistīto strīdu risināšana notiek ar klientu atbalsta dienesta starpniecību (KONTAKTINFORMĀCIJA). Uzraugošā iestāde ir Igaunijas Datu aizsardzības inspekcija.

Privātuma politikas nosacījumi un grozījumi

Izmantojot mūsu tīmekļa vietni vai aizpildot pastāvīgā klienta pieteikumu, jūs apliecināt, ka esat iepazinies ar šiem principiem un nosacījumiem un tiem piekrītat. Mēs paturam sev tiesības nepieciešamības gadījumā grozīt privātuma politikas vispārējos nosacījumus, par to informējot visus pastāvīgos klientus, kā arī nodrošinot piekļuvi jaunākajai privātuma politikai savā tīmekļa vietnē. 

Saistībā ar visiem jautājumiem vai problēmām, kas attiecas uz privātuma politiku vai datu apstrādi, lūdzam ar mums sazināties, rakstot uz e-pasta adresi: info@cbweedlatvia.lv